Warunki użytkowania

wersja 3.3, 15-07-2019

Niniejsze warunki użytkowania (dalej „Warunki”) regulują korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.idcgames.com, platformy do gier online dostępnej na tejże stronie i pewnych aplikacji na telefon, własność IDC GAMES SL. z numerem identyfikacji podatkowej CIF: B87077632 oraz z numerem telefonu: +34912142847 (dalej zebrane razem jako „Usługi”).
Rejestracja online jako Użytkownik Usług lub pobranie naszych aplikacji na urządzenia Użytkownika oznaczają całkowite zaakceptowanie niniejszych Warunków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, i w razie niezgadzania się z całością lub częścią Warunków, prosimy o usunięcie konta lub dezinstalację aplikacji.

 1. USŁUGI

Poprzez platformę do gier online, dostępną na www.idcgames.com, IDC Games oferuje swoim Użytkownikom obszerny katalog gier komputerowych dostępnych w różnych formatach (przeglądarkowe, na pecet/Mac, aplikacje iOS i Android), do korzystania na warunkach licencji.

Daną licencję (uprawnienia do użytkowania) przyznaje się indywidualnie Użytnikowi zarejestrowanemu na stronie internetowej lub w sklepie z aplikacjami, bez możliwości przekazania licencji osobom trzecim, wyłącznie do celów rozrywkowych, i z zastrzeżeniem ciągłego przestrzegania niniejszych Warunków.

 1. DOSTĘP DO USŁUG

Dostęp do Usług jest zastrzeżony dla osób, które mają ukończone 14 lat. Rejestrując się jako Użytkownik lub pobierając nasze aplikacje, deklaruje się mieć ukończone 14 lat. W przeciwnym razie nie należy rejestrować się jako Użytkownik ani pobierać naszych aplikacji.

2.1 Rejestracja na www.idcgames.com

Dostęp do gier z katalogu IDC Games, które można znaleźć na stronie internetowej, wymaga rejestracji na tej stronie i założenia osobistego konta. Aby założyć konto należy podać ważny adres e-mailowy oraz wybrać swoje hasło. Po zatwierdzeniu podanego adresu e-mailowego i wybranego hasła będą one ważne jako dane dostępu Użytkownika do Usług, i z tego powodu:

 • a) Nikt inny oprócz Użytkownika nie powinien znać jego danych dostępu;
 • b) W razie podejrzenia, że osoby trzecie mogły mieć dostęp do twojego konta, należy powiadomić o tym niezwłocznie IDC Games, aby zablokować i zmienić hasło. IDC Games zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego konta, które pozostawało nieaktywne przez 90 dni. Nieprzestrzeganie Warunków niniejszej umowy przez Użytkownika może również doprowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika. W rezultacie, zawieszenie lub usunięcie konta oznacza, że Użytkownik może stracić jakiekolwiek korzyści powiązane z kontem, włącznie z saldem wirtualnych walut i przedmiotami w inwentarzu, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Użytkownik sam może usunąć swoje konto w dowolnym momencie poprzez odpowiednią zakładkę interfejsu Użytkownika na stronie internetowej, lub posyłając email z zarejestrowanego adresu e-mailowego Użytkownika na adres info@idcgames.com.

2.2 Pobieranie aplikacji i gier na platformach osób trzecich

Niektóre z gier z katalogu IDC Games są dostępne na głównych platformach sprzedaży (m. in. Apple Store w przypadku aplikacji na urządzenia przenośne iOs, Google Play w przypadku urządzeń Android, Steam w przypadku gier na komputery PC).

Rejestracja na jakiejkolwiek z tych platform podlega akceptacji i spełniania ich poszczególnych warunków użytkowania, jednak w momencie pobrania jakiejkolwiek z naszych aplikacji lub gier dodatkowo nabywasz status Użytkownika IDC Games, i w rezultacie niniejsze Warunki stają się również wiążące.

 1. ZASADY

Bez uszczerbku dla zobowiązań, które mogą być zawarte w innych sekcjach niniejszych Warunków, używanie Usług podlega poszanowaniu i spełnianiu przez Użytkownika pewnych reguł, które zapobiegają działaniu na szkodę innych Użytkowników IDC Games, osób trzecich i samej IDC Games.

3.1. Odnośnie konta Użytkownika

Odnośnie konta osobistego zabrania się kategorycznie Użytkownikom:

 • a) Zakładania i używania więcej niż jednego konta w danym momencie.
 • b) Zakładania konta używając do tego adresu e-mailowego należącego do osoby trzeciej.
 • c) Zakładania nowego konta lub użytkowania Usług w jakiejkolwiek formie jeśli twoje konto zostało usunięte przez IDC Games.
 • d) Wynajęcia, sprzedaży lub odstąpienia w jakiejkolwiek formie swojego konta, lub jakiegokolwiek przedmiotu czy waluty wirtualnej przypisanych do tego konta, osobom trzecim bez uprzedniego zezwolenia pisemnego ze strony IDC Games.
 • e) Używania swojego konta do jakiegokolwiek innego celu niż osobista rozrywka, włącznie z rozpowszechnianiem treści komercyjnych.
 • f) Używania swojego konta do zachowań, które naruszają w jakiejkolwiek formie obowiązujące prawo.

3.2. Odnośnie innych graczy

Odnośnie stosunku do innych graczy zabrania się kategorycznie Użytkownikom:

 • a) Proszenia o lub prób uzyskania informacji osobistej innych Użytkowników Usług.
 • b) Zbierania, zestawiania i publikowania poprzez Usługi informacji osobistej osób trzecich, włącznie z informacją do identyfikacji osób (w formie tekstu, obrazu lub nagrań), o dokumentach osobistych i informacji finansową.
 • c) Używania Usług, kompletnie lub częściowo, do oferowania innych usług w ramach tych pierwszych, przykładowo przechodzenia na następny poziom, czy zbierania przedmiotów, w zamian za jakiekolwiek wynagrodzenie lub zapłatę.
 • d) Przekazywania wiadomości niezezwolonych przez Usługi, włącznie ze spamem, listami łańcuszkowymi, i jakimkolwiek innym materiałem, który propaguje złośliwe lub szpiegujące oprogramowanie, czy elementy do pobrania.
 • e) Publikowania jakichkolwiek treści, które nękają, grożą, zawstydzają, obrażają, zniesławiają, są wątpliwe lub obraźliwe z punktu widzenia przynależności rasowej, orientacji seksualnej lub religii itp.
 • f) Publikowania jakichkolwiek treści, które zawierają nagość, nadmierną przemoc, obraźliwy materiał, czy też linki do takich treści.
 • g) Prześladowania czy prób prześladowania, nękania i szkodzenia, lub też oferowanie i zachęcanie do prześladowania, nękania i szkodzenia innej osobie lub grupie, włącznie z pracownikami IDC Games.

3.3 Odnośnie dostępnej technologii

Odnośnie technologii, którą IDC Games daje do dyspozycji, zabrania się kategorycznie Użytkownikom:

 • a) Używania fałszywych kont, cheatów, exploitów, automatycznych programów, botów, hacków, modów lub jakiegokolwiek niedozwolonego oprogramowania osób trzecich i zaprojektowanego do modyfikowania lub ingerowania w Usługi.
 • b) Używania Usług do projektowania lub pomagania w projektowaniu cheatów, exploitów, automatycznych programów, botów, hacków, modów lub jakiegokolwiek niedozwolonego oprogramowania osób trzecich i zaprojektowanego do modyfikowania lub ingerowania w Usługi.
 • c) Modyfikowania lub powodowania modyfikacji plików, które są częścią Usług.
 • d) Zakłócania, przeciążania, pomagania lub ułatwiania w zakłócaniu lub przeciążaniu (1) jakiegokolwiek komputera lub serwera, które oferują lub wspierają Usługi (każde z tych urządzeń będzie nazywane «Serwerem»); i (2) rozrywki osób trzecich.
 • e) Przypuszczania jakiejkolwiek formy ataków oraz pomagania lub udziału w tychże, co obejmuje m. in. przesyłanie wirusów komputerowych, ataki typu DoS, i inne próby zakłócania funkcjonowania Usług lub użytkowania Usług przez osoby trzecie, czy uniemożliwianie im zabawy.
 • f) Używania niedozwolonego oprogramowania osób trzecich, które tworzy dostęp, przechwyca, «wydobywa» lub, w jakikolwiek sposób, zbiera informacje z Usług, przez Usługi, przepływające z lub do Usług, co obejmuje, aczkolwiek nie ogranicza się do, jakiegokolwiek oprogramowania, które odczytuje części pamięci RAM lub przepływ informacji w sieci użytkowanej przez Usługi, aby przechowywać informacje o postaciach, przedmiotach i lokacjach z gier.
 • g) Przechwytywania, analizowania lub obserwowania w jakiejkolwiek formie protokołów komunikacji używanych przez klientów, Serwery lub Usługi, co obejmuje używanie analizatorów sieci, analizatorów pakietów (snifferów pakietów) lub jakiegokolwiek innego oprogramowania.
 • h) Tworzenia automatycznego używania systemu i podejmowania jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą powodować, według własnego uznania IDC Games, niewspółmiernie duże lub niedopuszczalne obciążenie infrastruktury.
 • i) Używania jakiegokolwiek oprogramowania, technologii lub urzędzeń, które przesyła treści bądź wiadomości, lub inspekcjonuje strony internetowe aby wydobyć lub manipulować danymi (web scraping, pająki, roboty indeksujące).
 • j) Użytkowania, udostępniania, tworzenia lub utrzymywania nieautoryzowanego połączenia z Usługami, co obejmuje, aczkolwiek nie ogranicza się do: (1) jakiegokolwiek połączenia z nieautoryzowanym serwerem, który imituje lub próbuje imitować jakąkolwiek część Usług; (2) jakiegokolwiek połączenia, które używa programy, narzędzia, czy oprogramowanie swojej własności bez wyraźnego zezwolenia IDC Games.
 • k) Przeprowadzania inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu, rozszyfrowania lub jakiegokolwiek innego procesu w celu uzyskania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania lub innej własności intelektualnej używanych do udostępniania Usług, czy też aby uzyskać informacje o Usługach.
 • l) Wgrywania, przesyłania, czy też prób wgrywania i przesyłania jakiegokolwiek oprogramowania, które działa aktywnie lub pasywnie zbierając lub przesyłając informacje, co obejmuje, aczkolwiek nie ogranicza się do, obrazów w formacie zamiany grafiki (GIFy), obrazów 1x1, obrazów web beacon (web bug), plików cookie lub jakiegokolwiek innego podobnego oprogramowania (czasami nazywane «oprogramowaniem szpiegującym», «spyware», czy «pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych»).
 • m) Prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, do kont osób trzecich lub ich urządzeń, serwerów, czy sieci połączonych z Usługami innymi metodami niż interfejs Użytkownika dostarczony przez IDC Games, co obejmuje, aczkolwiek nie ogranicza się do, unikania lub manipulowania, czy też prób unikania lub manipulowania, oraz zachęcania do lub ułatwiania osobom trzecim unikania lub modyfikowania, jakiejkolwiek formy zabezpieczeń, technologii, urządzeń lub oprogramowania, które są częścią Usług.

3.4. Odnośnie IDC Games

Odnośnie IDC Games, zabrania się kategorycznie Użytkownikom:

 • a) Zakłócania lub prób zakłócania poprawnego funkcjonowania Usług.
 • b) Niewłaściwego używania wsparcia technicznego IDC, co obejmuje również wysyłanie nieprawdziwych doniesień o nadużyciach.
 • c) Użytkowania Usług, bez wyraźnej pisemnej zgody od IDC Games, w całości lub częściowo, w celach komercyjnych, co obejmuje, aczkolwiek nie ogranicza się do: (1) zezwolenia, upoważnienia, czy oferowania używania Usług, w formie pełnej lub częściowej, w kafejce internetowej, w innej placówce oferującej gry komputerowe lub w jakimkolwiek innym lokalu komercyjnym, w którym dostęp do internetu nie jest zabroniony przez wyżej wymienione; (2) ogłaszania lub udostępniania treści reklamowych, czy działalności komercyjnej; (3) zbierania walut, przedmiotów lub środków w grze, aby je sprzedać.
 • d) Udostępniania poprzez Usługi materiałów lub informacji, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, zarejestrowane znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawo do prywatności, prawo do reklamy, lub jakiekolwiek inne prawo osoby lub podmiotu, lub podszywają się pod inną osobę włącznie z pracownikami IDC Games. W szczególności Użytkownik sie zobowiązuje, że nie będzie przekazywał, rozpowszechniał, ani udostępniał osobom trzecim poprzez Usługi zaoferowane przez IDC Games jakichkolwiek treści, które w jakickolwiek sposób naruszałyby istniejące przepisy prawne.
 • e) Uczestniczenia w jakimkolwiek działaniu, które według uznania IDC, stałoby w konflikcie z duchem lub zamiarem niniejszych Warunków, co obejmuje, aczkolwiek nie ogranicza się do, unikania lub manipulowania tych Warunków.
 • f) Używania Usług naruszając lub wspierając naruszanie obowiązujących praw lub przepisów.
 1. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Jako «Treści Użytkownika» rozumie się jakiekolwiek komunikaty, obrazy, dźwięki i wszelki inny rodzaj treści, danych i informacji, włącznie z wiadomościami czatu, które Użytkownicy załączają do lub przesyłają przez Usługi.

Odnośnie Treści Użytkownika, Użytkownik udziela IDC Games niewyłącznej nieograniczonej, wieczystej i nieodwołalnej, globalnej licencji, całkowicie wolnej od tantiem («royalty free»), która obejmuje prawo do sublicencjonowania osobom trzecim, jak i prawo do wykorzystywania, powielania, przetwarzania lub publikowania na dowolnym nośniku lub kanale znanym obecnie lub jeszcze nie. Użytkownicy dodatkowo rozumieją i akceptują, że ich Treści Użytkownika mogą być przechowywane na kopiach bezpieczeństwa lub zapasowych («backupach»), nawet po ich usunięciu przez Użytkownika.

Przy załączaniu lub przesyłaniu jakichkolwiek Treści Użytkownika podczas używania Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dana treść lub załącznik: (a) są precyzyjne i niepoufne; (b) nie naruszają żadnego prawa, ograniczeń umowy lub prawa osób trzecich, i że mają pozwolenie osób trzecich, których dane osobiste lub własność intelektualna może być zawarta w Treściach Użytkownika; oraz (c) że nie zawierają wirusów, oprogramowania reklamowego («adware»), oprogramowania szpiegującego («spyware»), robaków lub innego oprogramowania złośliwego.

IDC Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika, w związku z tym, że nie może kontrolować przy wykorzystaniu zasobów ludzkich wszystkich danych, które Użytkownicy załączają do lub przesyłają przez Usługi. W każdym razie IDC Games zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania jakichkolwiek Treści Użytkownika, które, całkowicie według jej uznania, oznaczają treści nieodpowiednie, lub aby spełnić jakąkolwiek normę prawną.

 1. OPŁATY

Pewne zawartości (niektóre aplikacje na urządzenia przenośne) lub usługi (zakup wirtualnych przedmiotów lub walut), mogą podlegać jednorazowej lub cyklicznej zapłacie, która zostanie sprecyzowana razem z należnymi podatkami i metodą zapłaty w sklepie danej platformy dystrybucji (IDC Games, IDC Games App Store, Apple Store, Google Play Store, Steam lub podobne).

Udzielając informacji jakiemukolwiek dostępnemu dostawcy usług płatniczych, która jest niezbędna do realizacji zapłaty, Użytkownik oświadcza, że jest autoryzowanym użytkownikiem karty płatniczej, kodu PIN, hasła i konta powiązanego z daną zapłatą, i że upoważnia IDC Games do pobrania danej sumy z ww.

W związku z tym, że nabyte zawartości lub usługi są cyfrowe lub wirtualne i są dostarczane lub udzielane natychmiast po ich zakupie, Użytkownik uznaje i akceptuje, że ich zakup nie podlega unieważnieniu.

Mimo tego w przypadku usług wymagających cyklicznych zapłat (subskrypcji), Użytkownik ma prawo do rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie używając w tym celu odpowiedniej zakładki w interfejsie Użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji, czy też posyłając emaila na adres info@idcgames.com.

 1. REKLAMY

Użytkownik rozumie i akceptuje, że IDC Games może umieszczać na swoich stronach internetowych i w swoich aplikacjach własne treści reklamowe lub osób trzecich. Tak więc, i między innymi, IDC Games może zamieszczać linki do stron osób lub podmiotów trzecich, które mogą zapraszać Użytkownika do udziału w promocyjnych ofertach w zamian za otrzymywanie korzyści powiązanych z Usługami (wirtualne waluty lub przedmioty). Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za jakikolwiek koszt lub zobowiązanie, któremu podlega po dokonaniu transakcji z danym podmiotem trzecim.

IDC nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie gwarantuje żadnej zawartości, towarów lub usług oferowanych przez osoby lub podmioty trzecie, nawet jeśli ich reklama została opublikowana na stronach lub w aplikacjach IDC. IDC nie ma kontroli nad stronami, na które kierują linki, i dlatego nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ich praktyki biznesowe, ani za ich polityki prywatności.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik wyraźnie rozumie i akceptuje, że używa Usług na swoje własne ryzyko, i że są one oferowane “takie jakie są”, bez żadnego typu gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ich ciągłości lub utrzymania, czy też braku przerw lub błędów w usługach.

IDC Games zastrzega sobie również prawo do zaprzestania utrzymywania dostępu Użytkowników do Usług lub jakiejkolwiek ich części czy treści, indywidualnego lub całkowitego, w dowolnym momencie.

W związku z tym Użytkownicy zrzekają się wszelkich praw do pociągania do odpowiedzialności IDC Games, ich pracowników lub spółki ich grupy za jakiekolwiek szkody lub straty, które powstały w wyniku lub w powiązaniu z dostępem, pobraniem lub użytkowaniem, czy też niemożliwością dostępu, pobrania lub użytkowania witryny internetowej, aplikacji lub Usług, włącznie z powiązanym postępowaniem osób trzecich, obojętnie czy są one Użytkownikami, czy nie.

 1. WSPÓLNA UMOWA

Niniejsze Warunki zawierają tym samym Politykę Prywatności IDC Games, szczegółowe warunki produktu lub dostarczonych usług, którym ten produkt lub usługa podlega, i w przypadku ich istnienia również określone normy każdej gry komputerowej.

Jako Użytkownik oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś wszelkie dokumenty miejące zastosowanie w twoim przypadku, i że się zobowiązujesz do ich przestrzegania w każdym momencie.

 1. ZMIANY

IDC Games zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków i jakiegokolwiek innego dokumentu włączonego do tych warunków, w dowolnym momencie, jednostronnie i według własnego uznania. W tym przypadku, Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach przez zawiadomienie na danej stronie internetowej lub w aplikacji i przez email. Późniejszy dostęp do Usług przez Użytkownika oznacza jego akceptację danych zmian.

 1. WAŻNOŚĆ

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków, lub jakikolwiek inny dokument włączony tym samym do Warunków, zostaną uznane za nielegalne lub niemające zastosowania, częściowo lub w całości, przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji, dana część zostanie uznana za nieważną jedynie w zasięgu orzeczenia o tejże nieważności lub braku zastosowania, i nie dotyczy jej ważności lub zastosowania w jakikolwiek inny sposób lub przez inny dowolny sąd, jak i nie dotyczy innych części lub treści Warunków, które pozostają całkowicie ważne y egzekwowalne.

 1. PYTANIA, SKARGI I REKLAMACJE

Użytkownicy mogą zgłaszać swoje pytania, skargi i reklamacje do serwisu Obsługi Klienta IDC Games poprzez email na adres info@idcgames.com lub telefonicznie dzwoniąc pod (+34) 91 214 2847.

W przypadku gdy możliwa skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący, Użytkownik może, w ciągu okresu jednego roku od jej złożenia, złożyć skargę online na platformie online do rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

lub na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: http://www.europe-consommateurs.eu/en/home/