Terms of use

1. DOMYŚLNA AKCEPTACJA

Dostęp do strony www.idcgames.com (dalej Strona) i/lub pobieranie aplikacji/ na urządzenia mobilne (dalej, Aplikacje), które umożliwiają korzystanie z platformy gier IDC (dalej, Usługi), oznacza wyraźną i pełną akceptację Warunków dotyczących Użytkowania niniejszego dokumentu, oraz Oświadczenia Prawnego, Polityki Prywatności, Kodeksu Postępowania i Zasady specjalnych każdej gry (wszystkie razem zwane dalej, Warunkami).

IDC Games, S.L. (dalej, IDC) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, informując użytkowników w odpowiednim czasie, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie lub korzystając z Aplikacji.

Jeżeli Użytkownik ma dostęp do Usługi za pomocą sieci społecznościowych Facebook, wyraża zgodę na Warunki korzystania z Polityki Prywatności Facebook.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu.

2. WIEK

Dostęp do Usługi nie jest ograniczony kryterium wieku. W przypadku Użytkowników poniżej 18 roku życia, ich rodzice lub opiekunowie, którzy sprawują kontrolę rodzicielską, niejawnie akceptują Warunki w Twoim imieniu.

3. USŁUGA

IDC zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikom, zarówno treści jak i Strony Aplikacji lub Usługi, indywidualnie lub w całości, w każdej chwili. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw, które mogą wystąpić w związku z tym wydarzeniem.

4. KONTA

4.1. Tworzenie konta

Korzystanie z Usługi wymaga, aby Użytkownicy tworzyli swoje konto osobiste (dalej, Konto), w celu logowania się do serwisu IDC. Podczas tworzenia lub aktualizacji konta, użytkownik zostanie proszony o udostępnienie IDC niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i dostęp do płatnych usług za pośrednictwem usług operatora sieci komórkowej, danych rozliczeniowych i płatniczych. W związku z tym, zgadza się i oświadcza, że udostępnia IDC dokładne i prawdziwe informacje i poinformuje IDC, w przypadku wszelkich modyfikacji. Informacje te będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z warunkami, w szczególności Sekcja Polityki Prywatności, zgodnie z ochroną danych osobowych.

4.2. Dostęp do danych konta

Podczas procesu tworzenia Konta, i w celu uzyskania dostępu do Usługi w przyszłości, zostanie wyświetlona Nazwa Użytkownika i Hasło ("Dostęp do danych"). IDC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian nazwy użytkownika w dowolnym czasie, z dowolnych przyczyn, w tym, ale nie wyłącznie, roszczenia stron trzecich, że nazwa użytkownika narusza ich prawa.

Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności Dostępu do Danych, dlatego jakiekolwiek użycie przez strony trzecie –w tym usługi i płatności- autoryzowane i nieautoryzowane przez Użytkownika. Aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Dostępu, użytkownik:

a) Nie powinien dzielić się z nikim Danymi Dostępu, gdyż mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu konta.

b) W przypadku, gdy użytkownik podejrzewa jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa swojego konta, w tym, miedzy innymi, utratę, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie swojego Dostępu Danych, powinien niezwłocznie powiadomić IDC i zmodyfikować je.

4.3. Warunki korzystania z konta

Poza, wcześniej wymienionymi dotyczącymi bezpieczeństwa Danymi Osobowymi, użycie konta jest przedmiotem następujących zasad:

a) Nie należy tworzyć konta ani logować się do Serwisu, bez zdolności prawnych lub jeżeli nie posiadasz zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

b) Nie należy tworzyć więcej niż jedno konto, przez platformę SRS, w jednym miejscu, oraz nie należy tworzyć konta za pomocą fałszywej tożsamości lub informacji, lub w imieniu innej osoby.

c) Nie należy tworzyć konta ani korzystać z Usługi, jeżeli użytkownik był skazany za przestępstwa seksualne.

d) Nie należy tworzyć konta ani korzystać z Usługi w jakiejkolwiek formie, jeżeli konto zostało anulowane przez IDC

e) Konto należy używać tylko do celów rozrywkowych. W związku z powyższym nie powinno się używać konta w celach reklamowych, ubiegać się lub transmitować reklamy, w tym łańcuszki, spam lub niechciane wiadomości (SPIM [SPAM Instant Message]).

g) Nie należy wynajmować, sprzedawać lub wydzierżawić Konta, lub innych przedmiotów lub wirtualnej waluty powiązanej z nimi, nikomu bez pisemnej zgody firmy IDC, która zastrzega sobie prawo do zezwalania na transfer,

g) No deberá arrendar, vender o ceder en cualquier forma su Cuenta, ni ningún otro objeto o moneda virtual asociado a la misma, a nadie sin la autorización por escrito de IDC, quien se reserva el derecho de autorizar dicha transferencia.

h) Nie należy logować się ani używać żadnego Konta, które zostało wynajęte, sprzedane lub wydzierżawione w jakiejkolwiek formie bez autoryzacji firmy IDC, która zastrzega sobie prawdo do zezwalania na transfer.

i) W przypadku uzyskania dostępu do Serwisu SRS należy przestrzegać jego Warunki i Użytkowanie, oraz niniejsze Warunki.

4.4. Właściwość Konta

Utworzenie konta nie oznacza, że użytkownik jest jego właścicielem. Użytkownik akceptuje, że Konto jak i wszystkie elementy są wyłączną własnością firmy IDC.

4.5. Zawieszenie i Anulowanie Konta

IDC zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego konta, które nie jest aktywne w ciągu 90 dni. Zatrzymanie konta może spowodować niezdolność dostępu do usługi lub jakiekolwiek jego części.

Naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu może również spowodować zawieszenie oraz anulowanie Konta. W związku z tym, bez uszczerbku dla pozostałych, IDC zastrzega sobie prawo do ograniczenia zawieszenia lub anulowania dostępu do konta, usługi lub ich części z/lub bez wypowiedzenia, jeżeli nie spełnia warunków lub IDC podejrzewa, że tak nie jest. W związku ograniczeniem, zawieszeniem lub unieważnieniem, można stracić swoją nazwę użytkownika lub awatar, a korzyści, przywileje i/lub nabyte, związane z Kontem, mogą zostać stracone, a IDC nie jest zobowiązany do wyrównania tych strat.

W tym przypadku, można zrezygnować z Konta w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniej sekcji interfejsu użytkownika Witryny lub Aplikacji, lub wysyłając e-mail z adresu zarejestrowanego info@idcgames.com.

5. LICENCIA

Podlega umowie i zgodnie z Warunkami IDC udziela niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i korzystanie z Serwisu obsługiwanej przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego wyłącznie do własnego użytku osobistego z ograniczoną licencją niekomercyjnych celów rozrywkowych.

6. ZASADY UŻYTKOWANIA

Oprócz obowiązków określonych w innym miejscu niniejszy Warunków użytkowania lub innych dokumentów stanowiących część Warunków, użytkownik zgadza się, że W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE:

 • Nadużywać usługi techniczne IDC, rozumiane również, jako fałszywe raporty nadużycia.

 • Używać fałszywych kont, cheats i exploit, automatyzacji oprogramowania, botów, hacks, mods lub jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego oprogramowania firm przeznaczonych do modyfikacji lub zakłóceń Serwisu.

 • Korzystać z Usługi do projektowania lub pomocy w projektowaniu cheats, exploits, automatyzacji oprogramowania, botów, hacks, lub jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego oprogramowania przeznaczonego do modyfikacji lub zakłóceń Serwisu.

 • Zmieniać lub prowokować modyfikację plików, które są częścią Serwisu, bez pisemnej zgody IDC.

 • Zakłócać, przeciążać lub pomagać w zakłóceniach lub przeciążeniach (1) dowolnego komputera lub serwera, w celu oferowania usługi lub Wsparcia (uznając każdego z nich, jako «Serwer»); lub (2) korzystaniu z Usług przez osobowy trzecie.

 • Ustawiać, pomagać lub angażować się w każdy rodzaj ataku, w tym dystrybucja wirusów, odmowa dostępu do usługi, lub innych prób zakłócających usługi lub korzyści i wygodę korzystania z Usług przez osoby trzecie.

 • Zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub połączenie lub korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, który nie został wyraźnie zatwierdzony Warunkami.

 • Używać dowolnego oprogramowania nieautoryzowanych firm trzecich, dostępu, przechwycenia, «usuwania» lub w jakikolwiek inny sposób w celu zebrania informacji z Serwisu lub za ich pośrednictwem, lub w tranzycie z Serwisu lub do Serwisu, w tym, ale bez ograniczeń oprogramowania, które odczytuje część pamięci RAM lub przepływ ruchu sieciowego używanego przez serwis do przechowywania informacji o postaci w grze, obiektów i środowisk. IDC pozostaje bez uszczerbku prawnego, według własnego uznania, korzystania z niektórych interfejsów użytkownika stron trzecich.

 • przechwytywać, badać lub w jakikolwiek inny sposób obserwować protokół komunikacyjny, który jest używany przez klienta, Serwer lub Serwis, czy poprzez zastosowanie analizatora sieci, (packet sniffer) lub jakikolwiek inny program.

 • Realizować użycie automatycznego systemu wykonania, i innych działań, które powodują lub mogą powodować, według wyłącznego uznania firmy IDC, w sposób nieproporcjonalny lub niedopuszczalny dla infrastruktury nasycenia.

 • Omijać standardowe nagłówki robota lub innych środków, które możemy rozważyć, jako ograniczenie dostępu do Serwisu, ani używać oprogramowania, technologii, lub urządzeń do wysyłania treści, wiadomości, sprawdzania miejsca w celach manipulacji danymi (web scraping, lub robotów internetowych)

 • Używać, ułatwiać, tworzyć lub utrzymywać nieuprawnione usługi, uwzględniając, ale bez limitów: (1) dostęp do nieautoryzowanego serwera, który ogranicza lub stara się ograniczać dowolną część serwera; lub (2) jakiekolwiek połączenie, które sprawia, że korzystanie z programów, narzędzi i oprogramowania nie zostało zatwierdzone przez IDC.

 • Odtwarzać, demontować, rozszyfrowywać, lub w inny sposób uzyskać dostęp do kodu źródłowego dowolnego oprogramowania, lub w inny sposób będzie starać się uzyskać informację z Serwisu, za pomocą metod niedozwolony przez IDC.

 • Będzie pobierać, przesyłać, lub próbować pobrać i przekazywać bez wyraźnej zgody firmy IDC, oprogramowanie, które działa jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania i przekazywania informacji, w tym mechanizmie, ale nie ograniczając się do obrazów w formacie zmiany grafiki (GIFs), obrazy 1x1, (web bugs), cookies lub podobnych oprogramowani (czasami określanych, jako «spywares», «mechanizmy gromadzenia) lub «MPR»).

 • Starać się uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu, Kont osób trzecich lub komputerów, serwisów lub sieci podłączonych do Serwisu za pomocą wszelkich środków innych niż interfejs użytkownika dostarczonych przez IDC, w tym, ale nieograniczone, unikanie lub manipulacja, lub próba obejścia lub manipulacji, a także zachęcanie i wspieranie innych do modyfikacji wszelkich typów ochrony, technologii, urządzenia lub oprogramowania, które są częścią serwisu.

 • Będzie dostarczać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek materiałów lub informacji, które naruszaj prawa autorskie, znaki handlowe, patent, tajemnicę handlową, prawo do prywatności, prawo do wizerunku lub innych praw innej osoby lub przedmiotu, lub że nie podszywa się pod inną osobę, w tym między innymi pod pracowników IDC. W szczególności nie zgadzają się przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez IDC każdego rodzaju materiały, który w jakikolwiek sposób narusza prawo.

 • Używać, bez pisemnej zgody IDC, Serwisu, w całości lub w części do celów komercyjnych, w tym, ale bez ograniczeń do: (1) autoryzowania, umożliwiania lub oferowanie korzystania z Serwisu, w całości lub w części, w kafejce internetowej, zakładach gier komputerowych lub w innych lokalach handlowych, gdzie dostęp do internetu nie jest objęty zakazem jak powyżej; (2) lub ułatwienia komunikacji reklamy lub działalności gospodarczej; lub (3) do zbierania monet, lub aktywów gry w celu sprzedaży.

 • Kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać treści będące przedmiotem praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie.

 • Żądać lub próbować żądać podawania informacji danych osobowych innych użytkowników Serwisu.

 • Zbierać, gromadzić i publikować za pośrednictwem Serwisu prywatnych informacji osób trzecich, w tym danych osobowych (w formie tekstu, zdjęć, obrazów), dokumentów tożsamości lub innych informacji finansowych.

 • Korzystać z Usługi w całości lub w części, do świadczenia tych samych usług, takich jak zwiększanie poziomu i zbieranie przedmiotów, w zamian za rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju.

 • Transmitować nieuprawnione informacje za pośrednictwem Serwisu, w tym SPAN, poczta łańcuszkowa i wszelkie inne materiały, które promują malware, spyware i elementy do pobrania.

 • Będzie publikować informację obraźliwe, zastraszające, obsceniczne, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób obraźliwe rasowo, religijnie, seksualnie lub poglądowo.

 • Publikować informacji zawierających nagość, nadmierną przemoc, obraźliwe treści lub linki do treści.

 • Nękać lub próbować nękać, nadużywać, szkodzić, proponować lub nakłaniać molestować, używać przemocy lub szkodzić innej osobie lub grupie, w tym pracownikom IDC.

 • Ponosić akt, który według IDC, jest sprzeczny z duchem i intencją Warunków, w tym, ale nieograniczone do, unikania lub jego manipulacji.

 • Będzie korzystać z Serwisu z naruszeniem lub promowaniem naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych

6.2. Interakcje między użytkownikami

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za interakcje, które odbywają się pomiędzy innymi użytkownikami serwisu. IDC zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, o udziały w tych sporach.

Jeżeli więc, użytkownik utrzymuje spór z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalnia IDC (jak również jego administratorów, dyrektorów, pracowników, agentów, lub firm związanych) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wschodzących), wszelkiego rodzaju i natury znane i nieznane, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane ze sporem.

7. PŁATNOŚCI

Zarówno korzystanie z Witryny i pobieranie aplikacji mobilnej, zapewniających dostęp do serwisu jest bezpłatny. Niemniej jednak, niektóre Usługi (w tym prawo użytkowania niektórych wirtualnych obiektów lub modernizacji bezpłatnego Konta Użytkownika do wersji Premium/Vip) dostępne przez nie same, mogą być przedmiotem płatności kwoty, pojedynczej lub nawracającej, która określa metody płatności na różnych stronach zakupu IDC (dalej sklep)

Płatność za te usługi będzie realizowana w trakcie odwiedzenia Sklepu Witryny i/lub Aplikacji, za pomocą wybranej metody płatności w każdym momencie, który obejmuje płatność za pomocą usługi płatniczej operatora komórkowego, i potwierdzając szczegóły zakupu, które zostaną zarejestrowane na Koncie, i wyjątkowych przypadkach na panelu operatora. Będzie on odpowiedzialny za wszelkie cła lub obciążenia podatkowe mające zastosowanie do tej transakcji.

IDC może zmodyfikować cenę ustaloną dla usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub Usługi w dowolnym czasie. Zgadasz się, że IDC nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty z jakiegokolwiek powodu lub w celu zrekompensowanie niewykorzystanych usług dostępnych po usunięciu Konta, żądanej przez użytkownika lub z nakazu IDC.

W takim stopniu, że wszystkie dostępne usługi na stronie lub usługi dostarczane natychmiast po sfinalizowaniu zakupu, utratę prawa do odstąpienia od zakupu, użytkownik potwierdza. Niemniej jednak, w przypadku powtarzających się usług płatniczych (subskrypcji), użytkownik w każdej chwili może je wycofać wykorzystując odpowiednią sekcję interfejsu użytkownika witryn lub aplikacji, lub wysyłając e-mail na adres info@idcgames.com

8. WIRTUALNE WALUTY I OBIEKTY

IDC jest właścicielem lub uzyskał licencję wszystkich treści na stronie, aplikacji i usług, w tym walut lub wirtualnych dóbr, które mogą być stosowane. Użytkownik zgadza się nie mieć żadnych praw ani praw własności takich treści, poza licencją tymczasową przyznaną przez IDC nieodpłatnie lub płatnie.

Tym samym, IDC zabrania i nie uznaje żadnej wymiany takich treści, w tym walut i wirtualnych przedmiotów, robionych poza Serwisem bez wyraźnej zgody. Konto każdego użytkownika, na którym znaleziono wykonywanie tych transakcji, będzie natychmiastowo anulowane.

8.1. Wirtualne moneta

W różnych dostępnych usługach serwisu można kupić różne ilości wirtualnych monet IDC lub osób trzecich. Te wirtualne waluty można pobrać za darmo, odwiedzając którąkolwiek z gier Serwisu każdego dnia, nagrody pobrane przez granie i/lub kupując pakiet tych monet w Sklepie Witryny lub aplikacji IDC.

Można również zakupić niektóre usługi przez Facebook Credits, lub wymieniać na Facebook Credits wirtualną walutę. W przypadku zakupu Facebook Creditsc na stronie internetowej Facebook, zgadzasz się na Warunki Płatności, a IDC nie pośredniczy w tej transakcji.

W żadnym z tych przypadków IDC nie zwraca wypłacanych kwot zakupionych przez użytkownika lub wymiany wirtualnych walut, swoich lub osób trzecich.

8.2. Wirtualne obiekty

W serwisie dostępne są pewne obiekty wirtualne, których używanie może reprezentować korzyści dla użytkownika. Prawo do korzystania z tych wirtualnych przedmiotów może być uzyskać, jako nagroda lub być nabyte w danym sklepie IDC.

Podczas gdy niektóre obiekty wirtualne dostępne w serwisie mogą być wykorzystywane w różnych grach, ich użytkowanie każde z nich podlega odpowiednim przepisom

9. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Przez «Treści Użytkownika» rozumie się wszelki komunikat, obraz, dźwięk i wszelkie inne materiały, dane i informacje, w tym wszelkie wiadomości czatu, które można przesłać lub każdy inny Użytkownik może przesłać za pośrednictwem Serwisu, IDC.

W związku z tym Treści Użytkownika, Użytkownik udziela IDC nieograniczoną, niewyłączną, nieodwołalną, wieczystą, światową, całkowicie nieodpłatną licencję, łączenie z prawem do udzielania sublicencji osobom trzecim, a także prawo do korzystanie, reprodukowania i przekształcenia lub publicznej komunikacji za pomocą dowolnych środków znanych lub opracowanych. Użytkownik zgadza się również, że Treści Użytkownika mogą pozostać w kopii lub kopii zapasowych nawet po usunięciu Użytkownika.

Przesyłając lub w inny sposób przekazując Treści Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że takie opłaty lub transmisja: (a) jest dokładna i jawna; (b) nie narusza żadnych praw, ograniczeń umownych lub praw osób trzecich, i że użytkownik ma zgodę osób trzecich, których dane osobowe lub własności intelektualne mogą być zawarte w Treści Użytkownika; oraz (c) jest wolny od wirusów, adware, spyware, robaków komputerowych i innych szkodliwych programów. W każdym wypadku, IDC zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich Treści Użytkownika, które według naszego uznania zawierają nieodpowiednie treści.

IDC nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, do stopnia, w którym nie może kontrolować wszystkich zasobów ludzkich, wszystkich danych, które Użytkownik pobiera lub przesyła za pomocą Serwisu. Jednak, według naszego uznania, nasza technologia może monitorować i/lub nagrywać interakcję, które Użytkownik ustala z Serwisem lub z innymi Użytkownikami przez niego, tak, że możliwe jest monitorowanie takich treści przez nasz personel. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na monitorowanie i nagrywanie takich treści.

10. REKLAMA I KOMUNIKACJA HANDLOWA

W celu pokrycia odpraw i Witryny i Aplikacji, użytkownik rozumie i zgadza się, że IDC może zamieścić własne reklamy oraz osób trzecich.

Tym samym, IDC może wstawiać linki na Witrynie lub Aplikacji do stron internetowych osób trzecich, które z kolei, mogą zapraszać do udziału w ofertach promocyjnych w zamian za korzyści związane z Usługą (monety lub wirtualne przedmioty). Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie koszty lub jest zobowiązane poniesienia jakiejkolwiek transakcji z takimi osobami trzecimi. IDC nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje żadnych treści, towarów i/lub usług oferowanych przez osoby trzecie, które nadal się pojawiają na stronie internetowej lub aplikacji, nie odwołuje się do wszelkich roszczeń, które przynoszą takie treści, towary i/lub usługi osób trzecich. IDC nie ma również kontroli nad tymi stronami, więc nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, praktyki biznesowa i politykę prywatności.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

Przepisu niniejszego rozdziały wiążą Użytkowników, nawet po zawieszeniu lub unieważnieniu Konta Użytkownika lub Serwisu.

11.1. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że dostęp do Witryny, pobierania aplikacji lub korzystanie z Serwisu realizuje się na własne ryzyko i oferuje się „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub niezrozumiałych, ciągłych lub utrzymanych.

Ponadto Użytkownik rozumie i zgadza się, że ani IDC, ani jego pracownicy, ani spółki zależny i partnerzy biznesowi gwarantują, że Witryna, Aplikacja lub Serwis są wolne od zakłóceń i błędów.

Dlatego Użytkownik zrzeka się wymagania jakiejkolwiek odpowiedzialności od IDC, jego pracowników, lub jej podmiotów, jakichkolwiek strat lub szkód spowodowanych lub związanych z pobieraniem, dostępem, użytkowaniem, lub niemożliwością dostępu pobierania lub używania Witryny, Aplikacji, Serwisu, w tym te, które wynikają z zachowania osób trzecich, użytkowników lub innych.

11.2. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć szkody IDC, które mogą powstać w związku z korzystaniem z Serwisu, naruszenia niniejszych Warunków, lub oświadczeń złożonych przez Użytkownika. Również użytkownik zakłada koszty obrony interesów prawnych IDC na założeniach powyżej, i zgadza się na współpracę z nim. IDC dołoży starań, żeby powiadomić o każdym takim żądaniu, procesie lub postępowaniu, gdy będzie tego świadom.

12. CESJA

IDC może przypisać lub przekazać prawa i obowiązki uznane na Warunkach, w całości lub częściowo, osobom trzecim w dowolnym czasie bez uzyskania zgody użytkowników.

Użytkownik nie może przypisywać lub przekazywać praw i obowiązków lub delegować zobowiązań ujętych w Warunkach, w całości lub w części, osobom trzecim bez uprzedniej zgody pisemnej firmy IDC. Dlatego wszelki sprzeciw lub delegacja wykonana bez tej zgody, nie będzie ważna i uznana przez IDC.

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1. Obowiązujące prawodawstwo i jurysdykcja

Warunki i wszystkie prawa i odpowiednie obowiązki, które rozpoznają Użytkownicy i IDC, są objęte prawem hiszpańskim.

Użytkownicy IDC, odstępują od jurysdykcji, która może mieć zastosowanie, jeżeli ustawodawstwo stosowane w każdym terytorium zezwala, podlega jurysdykcji sądów w Madrycie dla wszelkich sporów, które mogą powstać przy interpretacji i stosowania Warunków.

13.2. Ważność

Użytkownicy IDC, zgadzają się, że jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Użytkowania lub jakiegokolwiek innego dokumentu Warunków uważa się za niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części przez sąd właściwej jurysdykcji, do takiego ustalenia bezskuteczności lub niewykonalności, bez wpływu na ważność lub wykonalność w inny sposób lub jurysdykcji i bez wpływu na pozostałe postanawiania Warunków, które pozostają w pełnej mocy.

13.3. Odstąpienie

Fakt, że IDC nie wymagają ścisłego przestrzegania ze strony Użytkownika jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, lub do wykonywania jakichkolwiek praw pod nimi, nie będzie interpretowane, jako zrzeczenie się lub wymaganie wykonywania ich w dowolnym czasie w danym lub podobnym przypadku.